آیسا سفر

بیمه مسافرتی

بيمه مسافرتي يا مسافران خارج از کشور SOS، بيمه اي براي افراديست که عازم سفر به خارج از کشور (به يکي از کشورهاي سراسر دنيا) مي باشند.
بيمه گذاران در اين نوع بيمه تحت پوشش درماني خارج از کشور قرار مي گيرند ؛ تمامي پوشش هاي ارائه شده در اين بيمه ، بنا به عقد قرارداد ما بين شرکت بيمه پاسارگاد و شبکه هاي کمک رسان بين الملل ارائه شده است که براي پرداخت خسارات تضمين مي گردد.

با در نظر گرفتن تعهدات ذکر شده در قرارداد خسارات هاي ناشي از حادثه ، صدمات بدني ، فقدان و يا تاخير بار و بيماري ها به مسافران خارج از ايران پرداخت مي گردد.

چرا بايد بيمه مسافرتي بخرم؟

اين شرايط را در نظر بگيريد...

* بدليل شرايط آب و هوايي و غذا هاي نامناسب دچار گرمازدگي، مسموميت و بيماري شده و نياز به مراقبت هاي پزشکي داريد.

* چمدان خود را در فرودگاه گم کرده ايد و نياز به وسايل ضروري داريد.

* کيف خود را گم کرده ايد و داروهاي شما در آن بوده است. شما نياز به خريد دارو هايتان داريد.

* کيف پول و مدارک شما به سرقت رفته است و شما به پول و مدارک جديد نياز داريد.

* بدليل بيماري يا فوت نزديکان مجبور به بازگشت از سفر خود هستيد.

اينها تعدادي از مخاطراتي هستند که ممکن است در سفرتان با آنها مواجه شويد.