آیسا سفر

گرجستان

گردشگری در گرجستان
گردشگری در گرجستان
اطلاعات بیشتر
مقاله
تاریخ نشر :1396/2/10
گرجستان کشوري است در شرق درياي سياه و يکي از ديدني تر ين و زيباترين مناطق جهان محسوب مي شود. در اسطوره هاي گرجي آمده است که اين سرزمين بهترين و مرغوب ترين زمين است که هديه خداست به مردم آن.افسانه هاي گرجي زيادي راجع به اين موضوع وجود دارد که يکي ازآنها حاکي از اين است که زماني که خداوند زمين را بين مردم دنيا تقسيم مي کرد گرجي ها در ميهماني جمع بودند وازدريافت زمين محروم مي شوند و زماني پي به اين موضوع ميبرند نزد خداوند ميروند و از خدا ميخواند که به آنها نيز زميني بدهد ولي او نمي پذيرد پس آنها خداوند را در ميهماني خود دعوت مي کنند و او مي پذيرد وخداوند آنقدر از ميمان نوازي آنها خرسند مي شود که به مردم گرجستان آن قطعه از زميني را که براي خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هديه ميکند! کشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خيزي ،اصالت و امنيت است و اين ها نيزهديه هاي ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن کشور است .